ทักษะนิสัยแห่งปัญญา มีอะไรบ้าง มาดูกัน!

 1. ทักษะความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ให้โอกาส ให้พื้นที่ ให้เด็กภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง
 2. ทักษะแรงจูงใจ ให้เด็กค้นพบความสนใจของตัวเอง นำไปสู่ความอยากเรียนรู้
 3. ทักษะการทุ่มเทอย่างหนัก ให้เด็กมีกำลังใจในการฝึกฝน ไม่ล้มเลิกก่อนสำเร็จ
 4. ทักษะความรับผิดชอบ ให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง
 5. ทักษะความพร้อมในการลงมือกระทำ ให้เด็กพร้อมและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ
 6. ทักษะความพากเพียรอุตสาหะ ให้เด็กพากเพียร พยายาม ฝึกฝน ไม่ล้มเลิกกลางคัน
 7. ทักษะความเอื้ออาทร ให้เด็กสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเกื้อกูล มีความสุข
 8. ทักษะความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม ให้เด็กเรียนรู้การยอมรับ สื่อสาร ให้ความร่วมมือกับคนอื่น
 9. ทักษะสามัญสำนึก ให้เด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ผิด
 10. ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กมองเห็นปัญหา วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความคิดใหม่ ๆ
 11. ทักษะความมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน ให้เด็กรู้จักวางเป้าหมาย วางแผน ดำเนินการจนถึงเป้าหมาย
 12. ทักษะความเคารพ ความนับถือในตนและผู้อื่น ให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง เข้าใจ ชื่นชม ให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

เสริมทักษะดีๆ ให้กับเด็กๆ ได้ที่  #เตรียมนนาชาติภู่ขจร  🏫💖

ทักษะนิสัยแห่งปัญญา มีอะไรบ้าง
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร