Language Switcher

Login Form

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนในเครือข่าย

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

404450
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
537
1175
298843
18043
22138
404450

Your IP: 3.92.74.105
2020-09-29 02:45

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School)

เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์  055-713765

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.pookajorn.ac.th

facebook: https://www.facebook.com/pookajorn.inter?fref=ts

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน

ภ.จ. เป็นอักษรย่อของคำว่า “ภู่ขจร”

สัญลักษณ์รูปเรือสุพรรณหงส์ อักษรย่ออยู่ตรงกลาง หมายถึง การนำพาศิษย์สู่ความสำเร็จอย่างสง่างาม

สีประจำโรงเรียน


ฟ้า - กรมท่า

สีฟ้า  หมายถึง  การดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ด้วยใจอันบริสุทธิ์

สีกรมท่า  หมายถึง  ความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ที่มีต่อการเรียน พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ดอกไม้ / ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ดอกกล้วยไม้ (Orchid)

"ดอกกล้วยไม้"  ความหมาย การศึกษา การให้ความรู้ ต้องอาศัยเวลา แต่เมื่อความรู้นั้นผลิดอกออกผลและงอกงาม ศิษย์ก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

ปรัชญาโรงเรียน

“วิทยาการนำ  เลิศล้ำวินัย  ใฝ่จริยธรรม”

วิทยาการนำ  หมายถึง กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมตามแนวการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยยึดหลักสูตรการประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เลิศล้ำวินัย  หมายถึง ให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถความเป็นเลิศทางด้านการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างมีเกณฑ์ มีระเบียบวินัย รู้จักความอดทนอดกลั้น ได้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ใฝ่จริยธรรม  หมายถึง มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมีความสมบูรณ์ ด้านจริยธรรมอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ได้แก่ ความกตัญญู ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความเสียสละ ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น

เพลงมาร์ชโรงเรียน

ฟ้าไสวไปพร้อมการศึกษา   จริยาคุณธรรมนำหน้าเด่น
ตรีมความพร้อมสมวัยไปตามเกณฑ์   ดั่งเฉกเช่นหงส์เหิรฟ้าสง่างาม
อนุบาล ภู่ขจร   ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า
มีความพร้อมทั้งสี่ด้านให้พัฒนา   ให้เด่นล้ำนำหน้าเยาวชน
อนุบาล ภู่ขจร   ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า
รู้หน้าที่ มีสัจจะ มีกรุณา   กตัญญู บูชา ผู้มีคุณ
อนุบาล ภู่ขจร   ท่านฝึกสอนเยาวชนทุกทั่วหน้า
มีความรู้เลิศล้ำทั่วพสุธา   ให้สมญา อนุบาล ภู่ขจร ภู่ขจร ภู่ขจร

 

Pin It