ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทางวิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 14 คน ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน

 • เด็กหญิงพิชามญชุ์  เชี่ยวชาญ
 • เด็กหญิงรินรดา อ่อนกล้า
 • เด็กหญิงพันธุ์ทิพา พินิตไพศาล
 • เด็กหญิงภิญญาพร แซ่ตั้ง

รางวัลเหรียญทองเเดง

 • เด็กชายอริยวัฒน์ รักซ้อน
 • เด็กหญิงชญานิน เชื้อชวด
 • เด็กชายกฤตภาส เรืองวงษ์
 • เด็กหญิงวรรณิชา เกษมสุข
 • เด็กชายณพิชญ์ เชี่ยวชาญ
 • เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เรืองชัยศิวเวท
 • เด็กหญิงกฤตติกา พฤกษอานัน
 • เด็กชายธนวัฒน์ คำบรรลือ
 • เด็กชายณัฐภัทร ศิรินุกุล