วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสกลวรรณ ภู่ขจร หว่อง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร นางกมลวรรณ สิละบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบอุปกรณ์ดิจิทัลตามขอบเขตของงานโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding for Better Life ใช้สำหรับในการจัดการเรียนการสอน Coding และ STEM Robotics ในโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : depa)