เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School)

เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์  055-713765

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://pookajorn.ac.th

facebook: https://www.facebook.com/pookajorn.inter?fref=ts

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน

 

ภ.จ. เป็นอักษรย่อของคำว่า “ภู่ขจร”

สัญลักษณ์รูปเรือสุพรรณหงส์ อักษรย่ออยู่ตรงกลาง หมายถึง การนำพาศิษย์สู่ความสำเร็จอย่างสง่างาม

สีประจำโรงเรียน


ฟ้า - กรมท่า

สีฟ้า  หมายถึง  การดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ด้วยใจอันบริสุทธิ์

สีกรมท่า  หมายถึง  ความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ที่มีต่อการเรียน พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ดอกไม้ / ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ดอกกล้วยไม้ (Orchid)

"ดอกกล้วยไม้"  ความหมาย การศึกษา การให้ความรู้ ต้องอาศัยเวลา แต่เมื่อความรู้นั้นผลิดอกออกผลและงอกงาม ศิษย์ก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

Pin It