Learning

กิจกรรมเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถระบุและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more