เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรไรซ์ไทยแลนด์: หลักสูตรเพื่อความสำเร็จในชีวิตเด็กปฐมวัย (Riece Curriculum: Accuricurum for Childs Success) ณ โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพฯ เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระ

   เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย สสวท. ณ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร