• รางวัลคะแนนผลสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม
  • รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
  • รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด ระดับจังหวัด
  • รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรดูแลค่ะ

รับรางวัลทางวิชาการ https://pookajorn.ac.th/images/data/informations/62_receive_academic_awards/raa-01.png Super User

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more