ระดับชั้น วันที่
เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 เมษายน พ.ศ. 2564

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ https://pookajorn.ac.th/ Super User
© 2021 Triam Nanachart Pookajorn School. All Rights Reserved.
Designed by Aviruth Haemanurux.