เนื่องด้วยในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อลดความแออัดและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนฯ จึงขอกำหนดวัน-เวลา รับผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้

ระดับชั้น วันที่
เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 เมษายน พ.ศ. 2564

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • ระดับชั้นอนุบาล  วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  • ระดับชั้นประถมศึกษา  วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง