Sample Image
  1. Sample Image
ระดับชั้น วันที่
เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 เมษายน พ.ศ. 2564

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • ระดับชั้นอนุบาล  วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  • ระดับชั้นประถมศึกษา  วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ https://pookajorn.ac.th/ Super User

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more