Copyright 2018 - Custom text here

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

 

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

 

วิทยาการนำ  เลิศล้ำวินัย   ใฝ่จริยธรรม

 

วิทยาการนำ     หมายถึง  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมตามแนวการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยยึดหลักสูตรการประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๐ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เลิศล้ำวินัย   หมายถึง  ให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้  ความสามารถความเป็นเลิศทางด้านการใช้ความรู้  ความสามารถ  อย่างมีเกณฑ์  มีระเบียบวินัย  รู้จักความอดทนอดกลั้น  ได้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ใฝ่จริยธรรม  หมายถึง  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  โดยมีความสมบูรณ์ ด้านจริยธรรมอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต  ได้แก่  ความกตัญญู  ความเมตตา  กรุณา  ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทน  ความเสียสละ  ความมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น

f t g m
ลิขสิทธิ์ © 2561 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.