Events

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรไรซ์ไทยแลนด์: หลักสูตรเพื่อความสำเร็จในชีวิตเด็กปฐมวัย (Riece Curriculum: Accuricurum for Childs Success) ณ โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพฯ เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานปรวัติศาสตร์กำแพงเพชร

   ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในรายการตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

   เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย สสวท. ณ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ที่ได้เข้ารับรางวัลทางวิชาการ ดังรายการต่อไปนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร (Triam nanachart Pookajorn School) เลขที่ 13/8 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์  055-713765

Find our more