โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

   วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2565 "อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี" สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา  ณ โรงแรงเดอะพาบาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพฯ