โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
กิจกรรมวันไหว้ครูปี 2565

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง