โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1

   เด็กหญิง วรรณิชา  เกษมสุข และเด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดิษฐภู่ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เข้าร่วมค่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร