เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ศูนย์ภาคกลาง) จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน โดยตัวแทนของโรงเรียน ได้แก่

  1. เด็กชาย นวกิจ  เสียงเพราะดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. เด็กชาย ปัณณวิชญ์  สุขผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รูปแบบการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ลักษณะข้อสอบ และโจทย์คำถามครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยทางศูนย์ภาคกลางเป็นผู้กำหนดรูปแบบและวิธีการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินผล ณ อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถือเป็นสิ้นสุด

ผลการแข่งขัน

  • ประเภทบุคคล - เด็กชาย ปัณณวิชญ์  สุขผล ได้อันดับที่ 2
  • ประเภททีม - เด็กชาย นวกิจ  เสียงเพราะดี และเด็กชาย ปัณณวิชญ์  สุขผล ได้อันดับที่ 3