ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ที่ได้เข้ารับรางวัลทางวิชาการ ดังรายการต่อไปนี้

  • รางวัลคะแนนผลสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม
  • รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
  • รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด ระดับจังหวัด
  • รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรดูแลค่ะ