วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“วิทยาการนำ เลิศล้ำวินัย ใฝ่จริยธรรม”

วิทยาการนำ หมายถึง กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมตามแนวการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยยึดหลักสูตรการประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เลิศล้ำวินัย หมายถึง ให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถความเป็นเลิศทางด้านการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างมีเกณฑ์ มีระเบียบวินัย รู้จักความอดทนอดกลั้น ได้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ใฝ่จริยธรรม หมายถึง มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมีความสมบูรณ์ ด้านจริยธรรมอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ได้แก่ ความกตัญญู ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความเสียสละ ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น

Pin It
How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6