ผู้บริหาร

Board of Directors

นาง สุวนิช ภู่ขจร

ผู้รับใบอนุญาต


นางสาว สกลวรรณ ภู่ขจร

ผู้อำนวยการ


นางสาว ขจรวรรณ ภู่ขจร

ผู้จัดการ

Pin It
How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6